Loading...
首页 > 就业指导> 求职 > 职位信息发布 > 文档

Customer Support Engineer,思科认证优先,北京

创建于: 2017-01-09 12:10:01          

欲申请该职位,请发送简历至lucli2@cisco.com

 

职位职责及内容:

-为客户提供远程技术支持

-负责解决客户网络故障,定位问题,恢复网络与业务,提供最终解决方案

职位要求:

-英语良好

-热爱技术,有责任心,具备良好的沟通能力和抗压能力

-有扎实的计算机网络基础知识并热爱网络技术者优先,在学在用,或有网络开发经验者优先

-思科认证资格证书持有者优先 (证书类型:CCNA, CCNP, CCIE)

 

 

欲申请该职位,请发送简历至lucli2@cisco.com

 

评论 (0)